پیوند صنعت انرژی
pro1.list
RowNumbergallery.list1.Table1IDgallery.list1.Table2IDgallery.list1.ordgallery.list1.largeIMGgallery.list1.smallIMGgallery.list1.extensiongallery.list1.formatnamegallery.list1.formatgallery.list1.namegallery.list1.descriptiongallery.list1.linkgallery.list1.LastUpdatedb.Sellingp.iddb.Sellingp.schemaiddb.Sellingp.liddb.Sellingp.middb.Sellingp.generaldb.Sellingp.Orddb.Sellingp.datedb.Sellingp.edatedb.Sellingp.cdatedb.Sellingp.owneriddb.Sellingp.namedb.Sellingp.titledb.Sellingp.imagedb.Sellingp.linkdb.Sellingp.seo
1nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull1245105116211010001395/5/318/21/2016 19:00:421395/5/178136شرکت پیوند صنعت انرژیآب و فاضلاب تهران 87 pic044514210001آب-و-فاضلاب-تهران-13871
2nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull1245107119611010001395/7/2410/15/2016 13:53:371395/5/178136شرکت پیوند صنعت انرژینفت،گاز، پتروشیمی مشهد 86 pic734514210001نفت-گاز-پتروشیمی-مشهد-13861
3nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull1245212116211010001395/5/318/21/2016 19:01:001395/5/198136شرکت پیوند صنعت انرژیآب و فاضلاب اصفهان 88 pic434514210001آب-و-فاضلاب-اصفهان-13881
4nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull1245214116211010001395/5/318/21/2016 18:53:181395/5/198136شرکت پیوند صنعت انرژیسرمایشی گرمایشی تهران 88 pic793514210001سرمایشی-گرمایشی-تهران-13881
5nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull1245215116211010001395/5/318/21/2016 18:53:101395/5/198136شرکت پیوند صنعت انرژیسرمایشی گرمایشی تبریز 88 pic873514210001نمایشگاه-سرمایشی-گرمایشی-تبریز-13881
6nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull1245216116211010001395/5/318/21/2016 18:59:411395/5/198136شرکت پیوند صنعت انرژیآب و فاضلاب اصفهان 89 pic073514210001آب-و-فاضلاب-اصفهان-13891
7nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull1245217116211010001395/5/318/21/2016 19:01:171395/5/198136شرکت پیوند صنعت انرژیآب و فاضلاب تهران 89 pic362514210001آب-و-فاضلاب-تهران-13891
8nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull1245218116211010001395/5/318/21/2016 18:51:331395/5/198136شرکت پیوند صنعت انرژیسرمایشی گرمایشی تبریز 89 pic062514210001سرمایشی-گرمایشی-تبریز-13891
9nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull1245219116211010001395/5/318/21/2016 18:59:201395/5/198136شرکت پیوند صنعت انرژیآب و فاضلاب تهران 90 pic752514210001آب-و-فاضلاب-تهران-13901
10nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull1245220116211010001395/5/318/21/2016 18:56:401395/5/198136شرکت پیوند صنعت انرژینفت گاز پتروشیمی تهران 90 pic002514210001نفت-گاز-پتروشیمی-تهران-13901
11nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull1245221116211010001395/5/318/21/2016 18:47:251395/5/198136شرکت پیوند صنعت انرژیسرمایشی گرمایشی اصفهان 90 pic591514210001سرمایشی-گرمایشی-اصفهان-13901
12nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull1245223116211010001395/5/318/21/2016 18:47:151395/5/198136شرکت پیوند صنعت انرژیسرمایشی گرمایشی تهران 91 pic281514210001نمایشگاه- سرمایشی-گرمایشی-تهران-911
13nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull1245224116211010001395/5/318/21/2016 18:56:181395/5/198136شرکت پیوند صنعت انرژینفت، گاز، پتروشیمی تهران 91 pic221514210001نفت-گاز-پتروشیمی-تهران-13911
14nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull1245227116211010001395/5/318/21/2016 18:56:001395/5/198136شرکت پیوند صنعت انرژینفت، گاز، پتروشیمی تهران 92 pic600514210001نفت-گاز-پتروشیمی-تهران-13921
151245345127609210001033212906721001Bpdfpdf9AIS.pdfnullpdf.bc?lid=1&id=12760928/11/2016 10:56:361245345116211010001395/7/49/25/2016 11:49:001395/5/218136شرکت پیوند صنعت انرژینامه نمایندگی Artec AIS آلمان pic044224210001نامه ی-نمایندگی-Artec-AIS-آلمان1
161245347127610010001033210016721001Bpdfpdf9BESA.pdfnullpdf.bc?lid=1&id=12761008/11/2016 11:00:241245347116211010001395/5/318/21/2016 18:45:481395/5/218136شرکت پیوند صنعت انرژینامه نمایندگی BESA ایتالیا pic734224210001نامه ی-نمایندگی-BESA-ایتالیا1
171245348130385610001033216583031001Bpdfpdf9RBM1.pdfnullpdf.bc?lid=1&id=130385612/7/2016 15:02:231245348116211010001395/9/1712/7/2016 15:02:241395/5/218136شرکت پیوند صنعت انرژینامه نمایندگی RBM ایتالیا pic434224210001نامه ی-نمایندگی-RBM-ایتالیا1
181245349127610610001033216016721001Bpdfpdf9EGE.pdfnullpdf.bc?lid=1&id=12761068/11/2016 11:05:251245349116211010001395/5/318/21/2016 18:45:121395/5/218136شرکت پیوند صنعت انرژینامه نمایندگی ecoflo ترکیه pic134224210001نامه ی-نمایندگی-ecoflo-ترکیه1
191245350130761110001033211167031001Bpdfpdf9econostorepresentativeletter.pdfnullpdf.bc?lid=1&id=130761112/28/2016 09:08:001245350116211010001395/10/812/28/2016 09:08:011395/5/218136شرکت پیوند صنعت انرژینامه نمایندگی ECONOSTO pic624224210001نامه ی-نمایندگی-ECONOSTO1
201245351127610810001033218016721001Bpdfpdf9TL.pdfnullpdf.bc?lid=1&id=12761088/11/2016 11:09:001245351116211010001395/5/318/21/2016 18:44:541395/5/218136شرکت پیوند صنعت انرژینامه نمایندگی T.L تایوان pic224224210001نامه ی-نمایندگی-TL-تایوان1
211245435127651510001033215156721001Bpdfpdf9Huddersfield.pdfnullpdf.bc?lid=1&id=12765158/14/2016 15:26:441245435116211010001395/7/1910/10/2016 10:05:131395/5/248136شرکت پیوند صنعت انرژیکاتالوگ Huddersfield valves Limited pic603914210001کاتالوگ-Huddersfield-valves-Limited1
221245437127651610001033216156721001Bpdfpdf9portfolio.pdfnullpdf.bc?lid=1&id=127651610/10/2016 12:40:491245437116211010001395/7/49/25/2016 11:17:321395/5/248136شرکت پیوند صنعت انرژیکاتالوگ Artec AIS GmbH pic013914210001کاتالوگ-Artec-AIS-Gmb1
231245438130747910001033219747031001Bpdfpdf941005Seriescontrolvalves.pdfnullpdf.bc?lid=1&id=130747912/27/2016 12:21:231245438116211010001395/10/712/27/2016 12:22:351395/5/248136شرکت پیوند صنعت انرژیکاتالوگ Dresser pic570024210001کاتالوگ-Dresser1
241245438130748010001033210847031001Bpdfpdf9Controlvalves.pdfnullpdf.bc?lid=1&id=130748012/27/2016 12:22:061245438116211010001395/10/712/27/2016 12:22:351395/5/248136شرکت پیوند صنعت انرژیکاتالوگ Dresser pic570024210001کاتالوگ-Dresser1
251245438130748110001033211847031001Bpdfpdf9Pressurereliefvalves.pdfnullpdf.bc?lid=1&id=130748112/27/2016 12:22:341245438116211010001395/10/712/27/2016 12:22:351395/5/248136شرکت پیوند صنعت انرژیکاتالوگ Dresser pic570024210001کاتالوگ-Dresser1
261245467127661710001033217166721001Bpdfpdf9BookletRMGGroup.pdfnullpdf.bc?lid=1&id=12766178/15/2016 12:51:341245467116211010001395/5/318/21/2016 18:42:431395/5/258136شرکت پیوند صنعت انرژیکاتالوگ RMG pic590024210001کاتالوگ-RMG1
271245467127661810001033218166721001Bpdfpdf9Referencelist.pdfnullpdf.bc?lid=1&id=12766188/15/2016 12:52:121245467116211010001395/5/318/21/2016 18:42:431395/5/258136شرکت پیوند صنعت انرژیکاتالوگ RMG pic590024210001کاتالوگ-RMG1
281245467127661910001033219166721001Bpdfpdf9RMGHoneywellBrochure.pdfnullpdf.bc?lid=1&id=12766198/15/2016 12:52:361245467116211010001395/5/318/21/2016 18:42:431395/5/258136شرکت پیوند صنعت انرژیکاتالوگ RMG pic590024210001کاتالوگ-RMG1
291245468127662010001033210266721001Bpdfpdf9EGEINTRO.pdfnullpdf.bc?lid=1&id=127662010/10/2016 13:06:061245468116211010001395/5/318/21/2016 18:42:271395/5/258136شرکت پیوند صنعت انرژیکاتالوگ ecoflo pic821024210001کاتالوگ-ecoflo1
301245469130103610001033216301031001Bpdfpdf9econosto.pdfnullpdf.bc?lid=1&id=130103611/26/2016 09:54:311245469116211010001395/9/611/26/2016 09:54:311395/5/258136شرکت پیوند صنعت انرژیکاتالوگ econosto pic061024210001کاتالوگ-econosto1
311245470127662310001033213266721001Bpdfpdf9catalogovalvolebesa.pdfnullpdf.bc?lid=1&id=127662310/10/2016 13:44:471245470116211010001395/5/318/21/2016 18:41:421395/5/258136شرکت پیوند صنعت انرژیکاتالوگ BESA pic081024210001کاتالوگ-BESA1
321245471129837110001033211738921001Bpdfpdf9VALSTEAMADCA.pdfnullpdf.bc?lid=1&id=129837111/14/2016 11:00:141245471116211010001395/8/2411/14/2016 11:00:201395/5/258136شرکت پیوند صنعت انرژیکاتالوگ VALSTEAM ADCA pic481024210001کاتالوگ-VALSTEAM-ADCA1
331245472127662510001033215266721001Bpdfpdf9RBMcatalog.pdfnullpdf.bc?lid=1&id=12766258/15/2016 13:41:051245472116211010001395/5/318/21/2016 18:41:191395/5/258136شرکت پیوند صنعت انرژیکاتالوگ RBM pic881024210001کاتالوگ-RBM1
34nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull124802355511010001398/5/198/10/2019 10:29:551395/7/188136شرکت پیوند صنعت انرژیشیر پروانه ای ( Butterfly Valve ) pic915535210001مقاله-شیر-پروانه-ای1
35nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull1248131116211010001395/7/1910/10/2016 16:56:001395/7/198136شرکت پیوند صنعت انرژیnullnullproduct.bc?lid=1&id=12481310
36nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull1248176116211010001395/7/2410/15/2016 14:07:301395/7/248136شرکت پیوند صنعت انرژینفت،گاز، پتروشیمی مشهد 86 pic002884210001نمایشگاه-نفت،گاز،پتروشیمی-مشهد-861
37nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull1248344116211010001395/8/610/27/2016 11:47:411395/7/268136شرکت پیوند صنعت انرژیشرکای تجاری nullشرکای-تجاری-شایورد1
38nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull1248370116211010001395/8/1010/31/2016 15:48:101395/7/268136شرکت پیوند صنعت انرژینمایشگاه بین المللی خوزستان 1393 pic001635210001نمایشگاه-بین-المللی-خوزستان-13931
39nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull1249009116211010001395/10/812/28/2016 09:51:591395/8/108136شرکت پیوند صنعت انرژینمایشگاه بین المللی خوزستان 1394 pic690635210001نمایشگاه-بین-المللی-خوزستان-13941
40nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull1252570116211010001396/5/57/27/2017 23:50:521395/10/88136شرکت پیوند صنعت انرژینمایشگاه بین المللی خوزستان 1395 pic315516210001برگزاری-نمایشگاه-بین-المللی-خوزستان-13951
41nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull137360055511010001398/5/168/7/2019 12:38:151398/5/18136شرکت پیوند صنعت انرژیتله بخار ( استیم تراپ – Steam Trap ) pic059706410001product.bc?lid=1&id=13736000
42nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull137400855511010001398/5/308/21/2019 09:58:481398/5/168136شرکت پیوند صنعت انرژیعملگر یا اکچویتور ( ACTUATOR ) pic623616410001product.bc?lid=1&id=13740080
43nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull137400955511010001398/5/308/21/2019 10:03:341398/5/168136شرکت پیوند صنعت انرژیشیر هواگیری ( ایرونت - Air Vent ) pic443616410001product.bc?lid=1&id=13740090
44nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull137401155511010001398/5/168/7/2019 16:19:421398/5/168136شرکت پیوند صنعت انرژیشیر خودکار ( چک ولو - Check Valve ) pic053616410001product.bc?lid=1&id=13740110
45nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull137402155511010001398/6/58/27/2019 23:50:391398/5/178136شرکت پیوند صنعت انرژیشیر اطمینان (Safety Valve) pic285616410001product.bc?lid=1&id=13740210
46nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull137402455511010001398/5/178/8/2019 11:41:401398/5/178136شرکت پیوند صنعت انرژیشیر برقی ( سلونوئید - Solenoid valve ) pic996616410001product.bc?lid=1&id=13740240
47nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull137430755511010001398/6/149/5/2019 10:40:561398/5/318136شرکت پیوند صنعت انرژیشیر دروازه ای (گیت ولو - Gate Valve) pic046336410001product.bc?lid=1&id=13743070
48nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull137553355511010001398/6/169/7/2019 14:20:351398/6/148136شرکت پیوند صنعت انرژیشیر کروی (گلوب ولو Globe Valve) pic846336410001product.bc?lid=1&id=13755330
49nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull137553455511010001398/6/149/5/2019 12:00:461398/6/148136شرکت پیوند صنعت انرژیصافی فلنچ دار (Strainer Valve) pic456336410001product.bc?lid=1&id=13755340
50nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull137554755511010001398/6/169/7/2019 13:08:091398/6/168136شرکت پیوند صنعت انرژیفشار شکن ( Pressure Reducing Valve ) pic510436410001product.bc?lid=1&id=13755470
51nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull137554855511010001398/6/169/7/2019 13:29:101398/6/168136شرکت پیوند صنعت انرژیمانومتر ( Manometer ) pic120436410001product.bc?lid=1&id=13755480
52nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull137555555511010001398/6/249/15/2019 10:31:351398/6/178136شرکت پیوند صنعت انرژینمایشگاه بین المللی خوزستان 1396 pic700636410001نمایشگاه-بین-المللی-خوزستان-13961
53nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull137559555511010001398/6/249/15/2019 11:17:011398/6/248136شرکت پیوند صنعت انرژینمایشگاه بین المللی خوزستان 1397 pic321636410001نمایشگاه-بین-المللی-خوزستان-13971
54nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull137559755511010001398/6/249/15/2019 13:19:551398/6/248136شرکت پیوند صنعت انرژی24 امین نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی تهران 1398 pic84263641000124-امین-نمایشگاه-نفت،-گاز،-پتروشیمی-تهران-13981